W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Rembek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupagrafika – Marcin Rembek (adres: ul. Drogowców 3, 39-200 Dębica numer NIP: 8722307114, numer REGON: 180458133). 2. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, w tym w szczególności zapytania i wnioski należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@grupagrafika.pl. 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: a) udzielenia odpowiedzi na składane przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego zapytanie (przedstawienie oferty)- do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia; b) realizacji zawartej umowy- przez czas jej trwania; c) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa- przez okres czasu wynikający z przepisów; d) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron)- przez czas do upływu okresu przedawnienia rzeczonych roszczeń. 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie oraz do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy. 5. Ma Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, a także do modyfikacji podanych danych osobowych, tj. ich poprawiania, usuwania i zmieniania w każdym czasie, a modyfikacja ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora. 6. Ma Pani/ Pan prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a dodatkowo możliwość cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania danych). 7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.